Algemene Voorwaarden van WijKopenAutos B.V.

Lees deze algemene voorwaarden van WijKopenAutos B.V. aandachtig door voordat u gebruik maakt van de website www.wijkopenautos.nl en de aangeboden diensten van WijKopenAutos B.V. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

A. Algemene informatie

1. De website www.wijkopenautos.nl (hierna te noemen: de “Website”) wordt beheerd door WijKopenAutos B.V., gevestigd te Hoogoorddreef 11, 1101 BA in Amsterdam (KvK nummer: 60482494 ) en zal hierna worden aangeduid als “WKA”.

2. Deze Algemene Voorwaarden van WKA (hierna te noemen: “WKA AV”) zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de daarop aangeboden diensten (hierna te noemen: de “Diensten”). Wanneer gebruikers van de Website of de Diensten (hierna te noemen: de “Gebruiker(s)”), de Diensten aangeboden krijgen op de Website of wanneer Diensten hen ter beschikking worden gesteld op de Website, zijn de Diensten enkel onderworpen aan de WKA AV voor zover niets anders wordt vermeld of meegedeeld op de website of internetpagina van de respectievelijke aanbieder van de Diensten.

3. Tegenstrijdige voorwaarden van een Gebruiker zijn niet van toepassing.

4. WKA behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen te maken aan de WKA AV en de Diensten die worden aangeboden door WKA. Elke Gebruiker is onderworpen aan de WKA AV alsmede aan de algemene voorwaarden van toepassing op de door de Gebruiker gebruikte Diensten die van kracht zijn op het moment van gebruik of op het moment dat de Gebruiker gebruikt maakt van de Diensten.

B. Waardering, beoordeling en verkoop van motorvoertuigen door gebruik van de Website

1. Onder de knop ‘Verkopen’ biedt de Website de Gebruiker de mogelijkheid om bepaalde gegevens over een motorvoertuig in te voeren in een invoerscherm op de Website en om op basis daarvan een gratis schatting (hierna te noemen: het “Waarderingsresultaat”) te ontvangen met betrekking tot de haalbare prijs van het motorvoertuig, de doorlopende informatie over de ontwikkeling van de prijs van het motorvoertuig en de marktsituatie met betrekking tot soortgelijke motorvoertuigen. De Gebruiker ontvangt het Waarderingsresultaat op het opgegeven e-mailadres.

2. Het Waarderingsresultaat is slechts een schatting van de haalbare aankoopprijs op basis van de door de Gebruiker ingevoerde gegevens over het motorvoertuig. Zowel het Waarderingsresultaat als de in dit kader meegedeelde bijkomende informatie vormen geen bindend aanbod aan de Gebruiker om een motorvoertuig te kopen of een bindend aanbod van de Gebruiker om een motorvoertuig te verkopen.

3. De eerste voorwaarde voor de ontvangst van een koopaanbod van een aan WKA gelieerde onderneming is dat de Gebruiker het motorvoertuig in één van WKA-vestigingen in Nederland (hierna te noemen: de “Vestiging(en)”) laat keuren en taxeren (hierna te noemen: de “Taxatie”). De Vestigingen worden niet door WKA zelf geëxploiteerd maar door een aan WKA gelieerde onderneming. De Gebruiker kan op de Website een afspraak maken voor een Taxatie.

4. Indien naar aanleiding van een Taxatie aan een Gebruiker een concreet aanbod tot aankoop van het motorvoertuig voor een bepaalde koopprijs (hierna te noemen: het “Aankoopbod”) wordt gedaan, is dit niet afkomstig van WKA. Een eventueel Aankoopbod wordt uitsluitend gedaan door AUTO1 European Cars B.V., Hoogoorddreef 11, 1101 BA in Amsterdam, Nederland (hierna te noemen: de “Koper”) die, indien een koopovereenkomst met betrekking tot een voertuig tot stand komt, naast de Gebruiker, de enige partij bij de koopovereenkomst zal worden.

5. Indien een koopovereenkomst wordt gesloten voor het door de Gebruiker ter Taxatie aangeboden motorvoertuig, wordt de koopprijs in de regel overgemaakt aan de Gebruiker na overhandiging van het motorvoertuig, de voertuigdocumenten en eventuele voertuig accessoires (zoals reserve sleutels). Voor zover de koop BTW-plichtig is, gelden alle vermelde prijzen als bruto prijzen, d.w.z. inclusief BTW. Indien de Gebruiker zijn motorvoertuig niet als particular verkoopt, is de Koper gerechtigd de betaling van de overeengekomen koopprijs in te houden, totdat hij van de Gebruiker een schriftelijke, originele factuur ontvangt die voldoet aan alle wettelijke (en fiscaalrechtelijke) vereisten. Indien de Gebruiker niet als laatste houder van het voertuig staat geregistreerd in de voertuigdocumenten, dient hij of zij op verzoek van WKA of de aan haar gelieerde ondernemingen te bewijzen dat hij of zij gerechtigd is het motorvoertuig te verkopen. Voor dit bewijs is het strikt noodzakelijk dat de keten van eigendom tussen de Gebruiker en de laatst geregistreerde houder wordt gedocumenteerd (zonder hiaten), bijvoorbeeld door voorlegging van de betreffende koopovereenkomsten. Evenzo, indien de Gebruiker het voertuig verkoopt in naam van-, of via een derde, dient de Gebruiker een overeenkomstige volmacht in het origineel voor te leggen. De Koper is gerechtigd de betaling van de koopprijs in te houden totdat de hiervoor genoemde bewijsstukken of documenten ter beschikking zijn gesteld.

C. Extra gegevens over het motorvoertuig toevoegen

1. De Website biedt Gebruikers die op grond van onderdeel B.1 een Waarderingsresultaat hebben ontvangen de mogelijkheid om foto’s en nadere informatie over de uitrusting en de staat van het motorvoertuig te verstrekken en zo een nauwkeuriger Waarderingsresultaat te verkrijgen. Dit Waarderingsresultaat vormt evenmin een bindend aanbod aan de Gebruiker om een koopovereenkomst te sluiten. Voorwaarde voor de ontvangst van een bindend aanbod is de Taxatie van het voertuig in een vestiging. Onderdeel B van de WKA AV zijn overeenkomstig van toepassing.

2. WKA kan - of gelieerde ondernemingen kunnen - het voertuig aanbieden in een online-veiling op www.auto1.com om van het dealernetwerk van WKA niet-bindende aanbiedingen te verkrijgen en zo de best mogelijke prijs voor het motorvoertuig te behalen. Hiertoe verleent de Gebruiker aan WKA en de aan WKA gelieerde ondernemingen het niet-exclusieve recht, onbeperkt in tijd en plaats, om de in onderdeel C.1. bedoelde foto’s om niet te gebruiken op www.auto1.com. De Gebruiker doet afstand van zijn of haar recht om als auteur te worden vermeld.

3. De Gebruiker garandeert dat het motorvoertuig overeenstemt met de door de Gebruiker beschreven staat en dat het geen waardeverminderende kenmerken vertoont die de Gebruiker niet heeft vermeld. Onderdeel F.1 is van overeenkomstige toepassing.

D. Kopen

1. Gebruikers kunnen voertuigen van derden zoeken die te koop staan of een voertuig op de Website plaatsen onder de knop ‘Kopen’.

2. WKA is niet de eigenaar, de aanbieder of de verkoper van de motorvoertuigen die vermeld staan onder de knop ‘Kopen’. WKA stelt enkel de technische parameters ter beschikking in de vorm van de Website om derden in staat te stellen hun motorvoertuigen op de Website te plaatsen en om Gebruikers toegang te verlenen tot deze motorvoertuigen. Afhankelijk van het type advertentie of aanbieder van het motorvoertuig kan WKA aan Gebruikers die geïnteresseerd zijn in een aanbod (hierna te noemen: “Potentiële Koper(s)”) voorstellen om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder van het motorvoertuig of om verzoeken door te geven aan de verkoper van het motorvoertuig. Koopovereenkomsten worden niet aangegaan of onderhandeld op de Website of met deelname van WKA. Potentiële Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van alle voor hen relevante informatie over het motorvoertuig en de verkoper en voor het gebruik van deze informatie om te beslissen of-, en in welke vorm zij aankooponderhandelingen willen starten met de verkoper, zij een koopovereenkomst aangaan met betrekking tot motorvoertuig en wat de voorwaarden van een dergelijke koopovereenkomst zullen zijn.

E. Gebruik van de Website

1. Binnen de parameters van deze WKA AV heeft de Gebruiker het recht om met behulp van de online zoekfunctie, gegevens op het beeldscherm te tonen en eventueel af te drukken om een permanent visueel beeld te creëren.

2. Gebruikersactiviteiten die bedoeld zijn om de Website of de op de Website ter beschikking gestelde Diensten niet-operationeel te maken of het gebruik ervan kunnen belemmeren, zijn niet toegestaan.

3. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WKA is het de Gebruiker niet toegestaan om systematisch delen van de Website en/of de Diensten te extraheren en/of te hergebruiken. In het bijzonder mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WKA geen gebruik gemaakt worden van datamining, robots of vergelijkbare programma’s of tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens om belangrijke delen van de Website of van de op de Website ter beschikking gestelde Diensten te extraheren met het oog op hergebruik.

4. Het linken, integreren of anderszins koppelen van de Website of van de op de Website ter beschikking gestelde Diensten is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WKA.

5. De weergave en de omvang van de functionaliteit van de Website en de op op de Website ter beschikking gestelde Diensten kunnen verschillen naargelang de wijze van toegang, bijvoorbeeld via een internetpagina of een mobiele app. Het recht om de Website en de op de Website ter beschikking gestelde Diensten en de functies te gebruiken, bestaat alleen binnen de grenzen van de huidige stand van de techniek.

F. Aansprakelijkheid van de Gebruiker, garanties en uitsluiting van aansprakelijkheid

1. De Gebruiker staat er jegens WKA, en in geval van verkoop tevens jegens de Koper, voor in dat de aan WKA en/of Koper verstrekte gegevens, in het bijzonder zoals opgenomen in de koopovereenkomst, juist zijn. De Gebruiker zal de door WKA en/of de Koper gemaakte kosten en geleden schade die het gevolg zijn van door de Gebruiker onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, volledig vergoeden.

2. WKA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische gebreken en in het bijzonder voor de continue en ononderbroken beschikbaarheid van Website en de daarop ter beschikking gestelde Diensten, noch voor de foutloze weergave van de door de opsteller van de aanbiedingen verstrekte gegevens.

3. Indien het aanbod niet beschikbaar is of in geval van andere problemen met betrekking tot de Website of WKA, kan de Gebruiker contact opnemen met de klantenservice van WKA via de contactgegevens vermeld op de contactpagina.

4. WKA spant zich er steeds voor in dat de Website en de op de Website ter beschikking gestelde Diensten ononderbroken en vrij van storingen beschikbaar zijn. Door de aard van het internet kan dit echter niet altijd worden gegarandeerd. De toegang tot de Website kan daarom incidenteel worden onderbroken of beperkt, onder meer ten behoeve van reparaties, onderhoud of door de introductie van nieuwe Diensten. WKA spant zich in om de frequentie en duur van de elk van deze tijdelijke onderbrekingen of beperkingen te limiteren.

5. WKA is zonder enige beperking aansprakelijk voor schade welke opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt door WKA, haar wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of elke persoon die bij de uitvoering van een contractuele verplichting wordt ingezet (hierna te noemen: “Hulppersonen”). In het geval van een lichte nalatige schending van slechts onbeduidende contractuele verplichtingen is WKA niet aansprakelijk. Voor het overige is de aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door lichte nalatigheid beperkt tot het verlies of schade waarvan het optreden gebruikelijk en te voorzien was. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de voorzienbare schade die gebruikelijk is bij het contract.

6. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor verlies of schade die voortvloeit uit overlijden of lichamelijk letsel, alsmede voor ander verlies of schade ten gevolge van kwade wil.

7. Voor zover de aansprakelijkheid van WKA is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en Hulppersonen.

§ 7 Auteursrecht en licenties

1. Alle handelsmerken, logo's, teksten, afbeeldingen en andere gegevens op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De verandering, verdere verwerking en gebruik van media in alle soorten is strikt verboden. Een ander gebruik is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van ons.

2. Het ongeoorloofde gebruik van onze informatie, zoals logo's of handelsmerken van derden, die op onze website getoond worden, schenden onze rechten en de rechten van derden. Dit is niet toegestaan.

G. Gegevensbescherming

1. De verwerkingsverantwoordelijke en dienstverlener is WijKopenAutos B.V., gevestigd te Hoogoorddreef 11, 1101 BA in Amsterdam, Nederland, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 60482494.

2. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze privacyverklaring die beschikbaar is op https://www.wijkopenautos.nl/privacybeleid/.

H. Auteursrechten en gebruiksrechten

1. Alle bedrijfsaanduidingen, logo’s, teksten, beelden en andere informatie op de Website zijn doorgaans auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van de Website geeft geen recht op enig ander gebruik van deze informatie. In het algemeen geldt dat elke wijziging, verdere verwerking en gebruik in welke media dan ook niet is toegestaan. Elk ander gebruik is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van WKA.

2. WKA is de enige houder van het auteursrecht op de foto’s die ter gelegenheid van de Taxatie op de vestiging zijn genomen. Dit geldt in het bijzonder voor foto’s van tweedehands motorvoertuigen ongeacht of met betrekking tot het getaxeerde motorvoertuig een koopovereenkomst is gesloten of niet. Wijziging, gebruik of verdere verwerking door derden is niet toegestaan.

3. Elk ongeoorloofd gebruik van de informatie evenals van de logo’s of handelsmerken van derden die op de Website zijn afgebeeld, maakt inbreuk op onze rechten en/of de rechten van derden en is niet toegestaan.

I. Nietigheidsclausule

1. Indien een bepaling van deze WKA AV ongeldig is of wordt, tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling wordt geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die in commerciële termen zo dicht mogelijk de oorspronkelijk bepaling benadert.

J. Toepasselijk recht, plaats van uitvoering en forumkeuze

1. Op deze WKA AV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam.
(laatst gewijzigd: november 2021)